Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
JoomlaLock.com All4Share.net
Regulamin UK

Regulamin wynajmu i rezerwacji domków letniskowych
w firmie ARKON. UK

§1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 50% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

 

§2. Rezerwacja i zaliczka.

1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na ARKON Arkadiusz Konieczny Nr konta 58 1020 5011 0000 9802 0269 5559 kwotę zadatku, o której mowa w pkt. 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

4. Pozostałą  kwotę  za  pobyt  Wynajmujący  wpłaca  gotówką  w  dniu  przyjazdu  przy
pobieraniu kluczy.

5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany
okres nie jest zwracana.

7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu
wyjazdu po sprawdzeniu Domku.

8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

§3. Odbiór domku.

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).

2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 10 (godz. 16:00)

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. Zakwaterowanie i  wykwaterowanie następuje w  Domku w  obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

5. W   przypadku   przekroczenia   deklarowanej   w   karcie   zgłoszeniowej   liczby   osób korzystających  z Domku (bez  zgody  i  wiedzy  właściciela  lub  osoby  upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

6. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i  zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży     w     czasie     całego     rekreacyjnego    pobytu,     firma     nie     ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

7. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

9. Właściciel  dopuszcza  możliwość  stwierdzenia  uszkodzeń  tzw.  ukrytych,  ale  tylko  w
elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

10. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4  godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

11. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

 

§4. Użytkowanie domku podczas pobytu.

1. W domku  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą  skutkować natychmiastowym   zerwaniem   umowy   bez   możliwości   odzyskania   pieniędzy   za niewykorzystany okres pobytu.

2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie  przestrzega  powszechnie  stosowanych  norm  współżycia  między  ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do
6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

5. Ze  względu  na  wymagania ochrony  przeciwpożarowej w  Domku  nie  wolno  używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

6. Wynajmujący  nie  ma  prawa  bez  wcześniejszej  pisemnej  zgody  Właściciela  obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności  dokonania  napraw  lub  nakładów  Wynajmujący  zobowiązany  jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

7. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w  szczególności pozostawienie umytych  naczyń  i  sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.

8. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

9. Właściciel  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przejściowe  niedogodności  występujące
u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

10. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.

11. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w  nich informacje będą
ignorowane.

12. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a  w  przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

ul. Wronia 11
62-060 Strykowo

Godziny

Zakwaterowanie od godziny 16.oo
Wykwaterowanie do godziny 11.oo

KONTAKT

arkon@arkon.eu.pl
Tel. +48 508 056 596

Znajdź nas